RDdřevo | Zemní práce, základy, hydroizolace, zahájení stavby
7128
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-7128,ajax_leftright,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Zemní práce, základy, hydroizolace, zahájení stavby

o realizaci

Chtěli bychom návštěvníkům našich stránek předložit, jak vzniká zakázka a jaký je její průběh.

– Zákazník oslovil naši firmu, abychom vypracovali studii staveb, pro které je připraven pozemek na okraji vesnice, v dosahu nedalekého lesa.
– Proběhla obhlídka a vypracování studie s umístěním jednotlivých staveb.
– Po zapracování drobných korekcí ve studiích, pokračovala práce na prováděcí dokumentaci, geologický průzkum, vyčištění pozemku od náletových dřevin, likvidace starého oplocení, které nahradilo nové.
– Současně proběhl průzkum a příprava pro vrtání studní.

Přehoupla se zima a pozemek je připravený pro zahájení prací. To je ostatně patrné na přiložených snímcích. Průběžně budeme doplňovat dokumentaci z pokračování realizace jednotlivých staveb.

Další práce na přípravě stavby srubů.
Příroda je často nevyzpytatelná. Proto se nám na pozemku objevil sníh. Nadmořská výška udělala také své. Přípravné fáze realizace projektu se neobejdou bez moderní techniky. Abychom připravili terén, tak jsme za spoluúčasti geodetů provedli vytyčení staveb. Jak je patrné, zima lezla pod nehty všem.

Pozemek, budoucí zeleň, zahradní úpravy.
S přípravou pozemku bylo potřebné zbavit se náletových dřevin. Řadu let ležela celá plocha ladem a to se na skladbě náletů podepsalo. Některé stromy již počínaly usychat, proto musely být odstraněny. Nabízely se dvě možnosti. Nechat výsadbu na konec stavby a realizovat ji se zahradními úpravami, nebo vymezit místa, kterých se stavba nedotkne a část zeleně osadit ještě před zahájením prací. Druhá varianta se nabízela i v souvislosti s přirozeným, zeleným krytím budoucích staveb před zvědavci. A sázelo se.

Nezbytné zemní práce.
Výškové a prostorové umístění staveb vyžaduje odklizení horní vrstvy- ornice, a úpravu terénu pro založení tzv. laviček. Pozemek dostal naprosto jinou tvář, ale tento stav bude jen na dobu provádění stavebních prací.

Malé překvapení a velký přesun hmot při přípravě základů.
Geologický průzkum odhalil skutečnost, že pozemkem vedla úvozová cesta k lesu, která byla zavezena materiálem vyplaveným lokální záplavou letního, přívalového deště. Do takto nestabilního terénu nejdou založit základové pasy. Novou situaci se podařilo logisticky zvládnout a vzniklý stav rozšířil původní záměr jedné ze staveb o sklep. Do části nově vzniklých prostor bude přeneseno technologické zázemí pro zajištění provozu staveb. Další, ale plánovanou přípravou jsou jámy pro osazení vsakovacích nádrží.

Řešení odvodu dešťové vody – vsakovací boxy.
Realizovaný záměr stavby předpokládá soustředění vydatného množství dešťové vody, kterou bude nutné odvést z pozemku. Lokalita nemá dostatečnou kapacitu v místní kanalizaci. V průběhu přípravy projektu jsme k žádosti o stavební povolení přiložili projekt rozmístění akumulačně-retenčního, vsakovacího systému. Ten spočívá ve stavebnicových sestavách vsakovacích boxů. Předstupněm systému jsou lapače splavovaných nečistot. Na štěrkové lože je položena geotextilie, která vytváří ochrannou vrstvu bránící průniku nečistot dovnitř boxů. Následuje položení základních desek vsakovacího objektu, na který se skládají, na zámky, vsakovací boxy. I v několika vrstvách. K sestavě jsou napojena přívodní potrubí. Celý systém se obalí geotextilií. Před zasypáním zeminou se nesmí zapomenout na výstupy odvětrání, a při zasypávání je nutné zajistit, aby nebyla poškozena geotextilie.

Vlastní studna . . . vrtaná.
Mít vlastní zdroj pitné vody je v dnešní době výhrou. Investor si pozval proutkaře, který určil několik míst, hloubku a vydatnost podzemního pramene. Vše ostatní bylo záležitostí organizace. Dojela vrtná souprava a dnes je zdroj vody tam, kde měl být a vydatnost je odpovídající konstatování proutkaře.

A lijeme základy.
I práce na základových pasech pod základovou desku mají svá specifika, která je nezbytné dodržet. Jsou to prostupové tunely a nápojné body jednotlivých instalací daných konečným projektem. Odklizený materiál prošel drtičkou a vracel se zpět na pozemek. Své uplatnění najde při výškovém doplnění pod základovou deskou.

Sklep pod budoucí stodolu.
Po rozšíření zářezu bývalé úvozové cesty vznikají obvodové stěny sklepa, které nahrazují původně zamýšlené základy stodoly.

Voda, odpady a elektro.
Práce spojené s kompletním zasíťováním se neobejdou bez malého bagru. V náročném a rozlehlém terénu je manuální práce nemyslitelná.

Přístupová cesta ke sklepu.
Usazení sklepa pod budoucí stodolu vyžaduje stavbu opěrných zdí ze ztraceného bednění. Do vzniklého meziprostoru bude vytvořena monolitická konstrukce schodiště.

Izolace obvodových stěn sklepa.
Dalším krokem, který předchází zasypání obvodových stěn sklepa zeminou, je izolace proti vodě. První asfaltová krycí vrstva je svařovaná plamenem. Druhou vrstvou je drenážní, proti vlhkostní fólie: „NOPOVÁ“.

Monolitická, betonová konstrukce schodiště.
Staveniště poskytlo dostatečné množství kamenné drti. Mezi stěnu sklepa a opěrnou zeď je nasypána drť, která je prolita řídkým betonem. Až následně probíhá šalování, které vytváří budoucí linii schodiště. Práce pokračují betonováním do šalování.

Podezdívka na základovou desku.
Společně s pracemi na ostatních budovách provádíme podezdívku na základovou desku velkého srubu.

Začínáme se skládáním menšího srubu s garážemi.
Průběh stavby srubu za použití krátkých výřezů“ si prohlédněte zde →

Založení obvodové linie stavby druhého většího srubu.
Stavbu druhého srubu s řemeslně vyráběnou konstrukcí si prohlédněte zde →

Zajištění terénu opěrnou stěnou je další nezbytnou prací.
Stavíme ve svažitém terénu. Plocha srubu vyžadovala terénní úpravy provedením zářezu do jinak mírného svahu. Výškový rozdíl původního a stávajícího terénu je nutné zabezpečit proti nechtěnému sesuvu zeminy opěrnou zdí ze ztraceného bednění prolitého betonem. Stěna bude skryta do výsledného terénu. Zručnost bagristy nevyžaduje doplňující komentář.

Nosný strop sklepa vytváříme za pomoci panelů.
Prvním krokem konstrukce stropu je položení panelů Spirol o rozpětí 6 metrů na obvodové, sendvičové stěny.

Dokončení konstrukce stropu sklepa a podlahy stodoly.
Na panely Spirol je pokládána tepelná izolace tl.100 mm, výztuže kari sítí a provedeno vyrovnání betonové vrstvy. Těmito kroky je vytvořena základová deska pro stavbu konstrukce stodoly.

Vybudování privátní čističky.
Vsakovací boxy usnadní odvod dešťové vody. O to ostatní bude postaráno soukromou čističkou. Rozmístění jednotlivých budov vymezilo optimální místo pro umístění čističky i s ohledem na možnost dojezdu techniky. Síť ležaté kanalizace se sbíhá k místu, kde na základovou desku stavíme obvodové zdivo ztraceným bedněním. Okolní terén průběžně uvádíme do původního stavu.

_
Téměř hotovou práci, i osazenou přepadovou jímku, ozdobil sníh. Současně se zemními pracemi spojenými s čističkou jsme provedli vyhloubení terénu pro skelet budoucího bazénu.

Na hrubé stavbě sklepa pokračujeme s konstrukcí stodoly.
Postup stavby hrázděné stodoly s oboustranným, prkeným opláštěním si prohlédněte zde →

Zazimování staveb.
Před koncem roku dokončujeme plánované práce. Stavby budou zastřešené prvním záklopem s fólií. Zazimování s přirozeným provětráváním srubů optimalizuje vysychání konstrukcí, abychom po zimě plynule pokračovali v dokončovacích pracech.

Rubriky
Realizace